STATS - NOV. 13, 2018
THE REBELS Red
SO G A PTS PIM GP
G JAIME SKLAR       0   1
G MARYSIA CZARSKI       0   8
4 VICKI WHITE   1 1 2 2 6
5 JILLYAN GOLD     7 7 2 7
6 DARLENE HOMONKO     1 1   3
7 SHELBY GANGBAR   2 5 7   7
8 LEAH BROWN   1 3 4   6
9 SARA BOEHRINGER   7 2 9   7
10 KELLI FREEDMAN     3 3 2 8
11 LAURA ANAVA   1   1   3
13 MEGHANN COX       0   3
15 KELLI LEIZER   5 3 8 2 8
17 HANNAH McGREGOR   5 1 6   8
18 TRISHA EGBERTS   2 1 3 4 4
29 RHEA KAMIN   1 1 2 2 5
               
GA:        25 GF: 25   PIM: 14